نقش گیاهان در طراحی فضای سبز

The role of plants in green space design

plants in green space design

معماران و طراحان باید در شروع کار به نقش گیاهان در طراحی فضای سبز و منظرسازی توجه داشته باشند.طراح نباید کوشش خود را صرف ایجاد تغییرات صرفاً فیزیکی و ساختمانی کند و موضوع کاربرد پوشش گیاهی را در طراحی,بعنوان یک کار پایانی و اصلاحی به عهده باغبان بگذارد.

محوطه-سازی

نباید فراموش کرد که مصالح ساختمانی و موادی که طراحی سازه بر اساس آنها صورت میگیرد عناصری ایستا و ثابت هستند در حالیکه گیاهانی که در طراحی منظر مورد استفاده قرار میگیرند عناصری زنده و پویا هستند و بطور دایم در حال تغییرو تحولند.در چنین سیستمی مصالح کف را پوشش علفی و گیاهان گسترش یافته بر روی زمین تشکیل میدهد.

محوطه-سازی
زیباسازی و منظره سازی و ایجاد سیمیایی بدیع و چشم نوازتنها بخشی از اهدافی است که از استفاده گیاهان در طراحی محیط مدنظر است.علاوه بر ایجاد زیبایی در منظر گیاهان نقش های اساسی دیگری نیز در ساختار یک منظر بر عهده دارند که بعضی از مهمترین آنها عبارتند از:

۱- کنترل باد

۲-کنترل فرسایش خاک

۳-حفاظت از انرژی

۴-محدود کردن دید

۵-تعدیل اثرات نامناسب محیطی

۶-ایجاد زیستگاهای حیاط وحش

تقسیم بندی گیاهان در فضای سبز

الف- گیاهان یکساله فضای سبز: گیاهانی هستند که چرخه کامل زندگی یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید گل و بذر جدید را در یک فصل رشد کامل مینمایند.لازم به ذکر است یک فصل رشد ممکن است شامل یک فصل تقویمی یا بیشتر ولی حداکثر تا یکسال به طول می انجامد این گیاهان پس از تولید بذر خشک میشوند و میمیرند.از جمله این گیاهان میتوان به کل اصلسی -لادن و جعفرب اشاره کرد.

محوطه-سازی

ب- گیاهان دو ساله فضای سبز: در فضای سبز گیاهان دوساله به گیاهنی اطلاق میشود که چرخه کامل زندگیشان در دو فصل رشد کامل میشود.این گیاهان در سال اول فقط رشد رویشی می نمایند یعنی فقط شاخ وبرگ تولید میکنند و در طی این فصل رشد مواد غذایی را در اندامهای مختلف ذخیره میکنند و درسال دوم به گل مینشینند و تولید بذر نموده و پس از رسیدن بذر میمیرند.از جمله این گیاهان میتوان به گل شب بو اشاره کرد.

محوطه-سازی


طراحی سایت  و سئو توسط  9370134-0912