مزایای بام سبز

ROOF GARDEN

بام سبز

مزایای بام سبز

1-کاهش اتـــلاف انرژی از طریق ســـقف آخرین طبقـــه ســـاختمان

بامهای سبز از تابش اشعه های نور خورشید محافظت به عمل  می آورند و به طور غر مستقم در خنك سازی و کاهش انتقال حرارت نقش دارند. با توجه به اینکه انتقال حرارت همواره از  بدنه ها و فضاهای با دماهای بیشتر به فضاهای با دمای کمتر صورت میگیرد، انتقال حرارت در بامهای ساختمانها در زمستان از داخل به خارج و در تابستان از خارج به داخل صورت میگیرد.

بامهای سبز از طر یق کاهش نوسانات گرما یی بر روی سطح خارجی بام و از طر یق افزا یش ظرفیت گرما یی لا یه های سقف  به خنك سازی فضای زیر بام در طی تابستان و گرم ماندن آن در زمستان م می نند.

نتایج یک تحقیق در دانشگاه تورنتو نشان میدهد بامهای سبز در اقلیم های سرد نیز کار برد لازم در جهت گرم نگه داشتن فضاها را دارند.

گیاهان با کاهش سرمای باد زمستانی و تنظیم خرداقلیم بالای بام به افزایش میزان حفظ گرما کمک میکنند. البته تأثیر کاستن از شدت وزش باد از اثر سایه اندازی آن بیشتر است .

2_ جـذب و دفـع ذرات آلاینـده هـوا توسـط خاک و تولید هوای سالم
3_ افزایش فضای مفید ساختمان بدون پرداخت عوارض بنا به شهرداری
4_ ایجاد امکانات تفریحی و فضای باز ورزشی جدید در مشاعات ساختمان
5_ جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن و رطوبت در فضای بام سبز یا روف گاردن
زمین به موجب چرخه طبیعی و سوزاندن سوختهای فسیلی در حال گرم شدن است. سوزاندن سوختهای فسیلی، دی اکسید کربن را به عنوان یک محصول جانبی احتراق منتشر میکند.

 دی اکسید کربن اغلب به دلیل اینکه یکی از گازهای اتمسفر است که مانع انتقال  انرژی گرما یی نزد یک سطح زمین به سطوح بالاتر میشود، به عنوان  یک عامل مداخله گر اثر گلخانهای را افزاش داده و دمای محیط را  بالا میبرد.

 بامهای سبز در دو روش میتوانند در کاهش دی اکسید کربن در جو مؤثر باشند :

الف. کربن جزء اصلی ساختار گیاهان بوده و به طور طبیعی در بافتهای گیاهی از طریق فتوسنتز و در بستر خاک از طریق بوته و تراوشات ریشه تجز یه میشود.

ب. کاهش انرژی از طر ق عایق سازی ساختمان و کاهش اثر جزیره گرمایی شهری.

 6_ عایـــق صوتـــی8db برای ســـقف واحدهای طبقـــه آخر ســـاختمان
7- افزایش فضای مفید ساختمان بدون پرداخت عوارض بنا به شهرداری
8- کاهش 50 تـا 90 درصـدی نیاز بـه آبیاری فضای سبز با ذخیره آب
9_ محافظـــت کامـــل از لایه ایزولاســـیون بام در مقابـــل عوامل جوی

بام سبز
توجیه اقتصادی بام سبز
متراژ بام، در مقایسه با کل متراژ ساخت ساختمان معمولاً نسبت کمی است. معماری بام سبز یا روف گاردن نیز اصولاً به گونه ای است که بر اساس بهره وری زیاد از متراژ مورد استفاده طراحی می شود.با این فرضیات اصولاً هزینه انجام شده بابت ساخت متراژ نه چندان زیادی از ساختمان به عنوان بام سبز به تناسب بهره وری و امکاناتی که از آن حاصل می شود، مقرون به صرفه خواهد بود.

هزینه اجرای بام سبز برای ساختمانهای آپارتمانی، بطور متوسط بین 2 تا 7 درصد به هزینه های ساخت آن ساختمان اضافه می کند؛ در حالی که در فروش همان ساختمان، وجود این فضا بیش از 10 درصد افزایش فروش را در پی خواهد داشت .

بام سبز

از سوی دیگر نکته ای که امروزه در بازار لوکس ساختمان سازی ایران علاوه بر جزئیات اجرایی در داخل واحد ها و نما، تاثیر مستقیم در روند فروش دارد، مشاعات آن ساختمان است.

در این مقوله نقش بام سبز و وجود آن در یک ساختمان با مشخصات و کیفیت عالی، با توجه به کم نظیر بودن آن، خوش فروش شدن ساختمان، آن هم در بازاری که معمولا عرضه در آن بیشتر از تقاضا است را در پی دارد. سبز هزینه انرژی برق و آب کاهش چشم گیری یافته.

یکی دیگر از معضلات مشاعات ساختمان ها هزینه شارژ و نگهداری آنها می باشد.با اجرای سیستم بام سبز حتی در فصل های بهار، تابستان و بخشی از پاییز به صفر خواهد رسید.

بام سبزبام سبز و محیط زیست
مزایـــای زیســـت محیطی انـــکار ناپذیر بام های ســـبز در زمینـــه کاهش آلودگی هـــوا، کاهش گازهـــای گلخانه ای، جـــذب آلاینده ها، کاهـــش دمای محیط پیرامـــون، و کاهـــش میـــزان مصرف انرژی، بارها و بارها توســـط متخصصین و پژوهشـــگران مورد ســـنجش قرار گرفته اســـت.

عدم نیاز به کودهای شیمیایی و استفاده از خاک کاملا ارگانیک فضایی سبز بدون لطمه زدن به طبیعت را بوجود خواهد آورد. رفع آلودگی هوا، با فضای سبز بوجود آمده در بام یا تراسهای هر ساختمان، بزرگترین مزایای بام سبز ، بوجود آمده از این سیستم خواهد بود. تولید کننده لنت ترمز در ایران

شرکت نگین آذین پارت

دیـدن نمونـه کــارهای بام سبز

طراحی سایت  و سئو توسط  9370134-0912