info@neginazinco.com | ۸۸۹۸۹۰۷۵-۰۹۱۲۱۰۵۰۷۷۵ : با ما در تماس باشید

طراحی بام سبز

Green Roof Designs

طراحی بام سبز

Green Roof Designs

طراحی بام سبز:


گونه هـــای انتخـــاب شـــده در فاز طراحی بام سبز از گل و گیاه، شـــامل گیاهان پوششی، گل های چهار فصـــل و فصلی، گیاهـــان زینتی (انار، فلفـــل و ...)، درختـــان مقاوم تا مـــتر، بوته های میوه،ســـبزیجات و ســـیفی جـــات ارگانیـــک، بوته هـــای ســـبز و رنگی، درختـــان میـــوه و بســـیاری از گیاهان دیگر هســـتند.

در سیســـتم بام ســـبز یا روف گاردن گیاهان بصورت چهار فصـــل ســـبز و بـــدون نیـــاز به نگهـــداری و کاشـــت ســـالانه انتخاب می شـــوند، بصورتیکـــه هـــم در فصل گرما و هم در فصل سرمـــا با دو چهره متفـــاوت ولی ســـبز بـــا بـــام روبرو خواهید شـــد. رشد و سبزی گیاهان در این سیستم، چندین برابر سیستم سنتی است. همچنیـــن بـــا ســـاخت فضاهـــای گلخانه ای و اســـتفاده از نور خورشـــید در بام امـــکان کاشـــت گیاهان خاص نیـــز در چنیـــن فضایی وجـــود دارد.

طراحی بام سبز

:امکانات اجرایی ممکن در بام سبز


فضای سبز (با امکان کاشت درختانی با ارتفاع بیش از 4 متر

• برکه، استخر با عمق کم و فضای نشیمن استاتیک یا دینامیک داخل آب

• جکوزی، سونا، فضای حمام آفتاب و ...

• انواع چتر و سقفهای پارچه ای، آلاچیق و ... جهت استفاده در آفتاب شدید و بارندگی

• انواع شومینه و آتشکده جهت فصول سرد

• گاز، فر، باربیکیو، فضای کابینت و ... جهت آشپزی و باربیکیو

• فضای بازی کودکان (دوچرخه سواری، ماشین برقی و ...)

• فضاهای ورزشی مانند مینی گلف، اسکواش و حتی تنیس در بامهای بزرگ

• اتاق هایی با دیوارهای شفاف و نیمه شفاف ثابت یا متحرک جهت استراحت،

• مهمانی ها و جلسات باغچه های سبزیجات و سیفی جات ارگانیک، گل کاری و درخت کاری • سینمای فضای باز

• فضایی برای نگهداری حیوانات خانگی

• سالن سرباز جهت مهمانی ها

• سرویسهای بهداشتی

• سالنهای ورزشی، بدنسازی، یوگا و ... (سرپوشیده)

• رصد خانه خانگی

• دوربینهای پانارومای دید شهر و تلسکوپ

• استودیو موسیقی

بام سبز

بام سبز و محیط زیست

مزایـــای زیســـت محیطی انـــکار ناپذیر بام های ســـبز یا روف گاردن در زمینـــه کاهش آلودگی هـــوا، کاهش گازهـــای گلخانه ای، جـــذب آلاینده ها، کاهـــش دمای محیط پیرامـــون، و کاهـــش میـــزان مصرف انرژی، بارها و بارها توســـط متخصصین و پژوهشـــگران مورد ســـنجش قرار گرفته اســـت.

 عدم نیاز به کودهای شیمیایی و استفاده از خاک کاملا ارگانیک فضایی سبز بدون لطمه زدن به طبیعت را بوجود خواهد آورد. رفع آلودگی هوا، با فضای سبز بوجود آمده در بام یا تراسهای هر ساختمان، بزرگترین دستاورد اجتماعی بوجود آمده از این سیستم خواهد بود.

شرکت نگین آذین پارت

دیـدن نمونـه کــارهای طراحی بام سبز یا روف گاردن

طراحی سایت  و سئو توسط  9370134-0912